Canton Airport Pavilion | Touloukian Touloukian Inc.

MERIT AWARD: Canton Airport Pavilion | Touloukian Touloukian Inc.

MERIT AWARD
Canton Airport Pavilion, Canton, MA

Touloukian Touloukian Inc., Boston, MA

Photo: Anton Grassi